Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 8 / октомври 2008"
Въведение
Традиции и иновации
Гост
Реклама
Междучасие
Час за родители
Репетаториум
 

Новини
ЧЕСТИТА ЗДРАВА И УСПЕШНА ДА Е 2018 ГОДИНА
ОДОБРЕНИ ПРОГРАМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ
НОВА КНИГА
МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ ПО КАЧЕСТВОТО
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 Дидактичните игри средство за екологично възпитание на детето на 6-7-годишна възраст

Наш гост в този брой на списанието е Зоя Кацарова директор на ОДЗ ”Иглика” гр.Пещера. Тя представя една идея на детското заведение за използване на дидактичната игра в процеса на екологичното възпитание на детето.
Разработката е интересна не само с игрите за екологично възпитание, но и с това, че авторката е спазила структурните и съдържателни компоненти на научното съчинение, с което може да бъде полезна на начинаещи колеги, които ще пишат по различни педагогически проблеми..Един от основните проблеми на съвременното общество и мотиви на съвременната политика е въпросът за опазването и бъдещето на живота на нашата планета. В резултат на бурното развитие на цивилизацията се наруши екологичното развитие в природата, възникнаха сложни икономически и социални проблеми пред човечеството. Консумативното и комерсиално отношение към природните дадености ни лишават от вода, въздух и земя. Сушата, наводненията и свлачищата, замърсеният въздух и ураганите ни застигат навсякъде.
Екологичният проблем не е просто проблема за замърсяването на околната среда. Той прераства в проблем за преобразуване на стихийното въздействие на хората над природата в съзнателно взаимодействие с нея .Нужни са общочовешки усилия за възстановяване на равновесието в природата, за “излекуване” на нанесените й рани Всичко това определя нарасналото значение на екологичното възпитание на подрастващите. Положително отношение към природата трябва да се възпитава от най – ранно детство .
В пряката си работа с децата ние трябва да се стремим да изграждаме у тях правилно отношение към природата на базата на усвоени научни знания за света, на формирани умения за взаимодействие с нея .
Екологичната култура на подрастващите, разглеждана като част от общата култура на личността се изразява във всички видове човешки дейности , свързани с опазване и преобразуване на природата. Основите й се поставят чрез екологичното възпитание. В предучилищна възраст то е организиран процес на педагогическо въздействие , целящ изграждането на положително отношение на детето към природата, усвояване на знания за нея, формиране на екологично мислене, екологично съзнание и овладяване на подходящи начини за взаимодействие на децата с природата. Концепцията на К.Галчева за трите аспекта на екологичното възпитание – познавателен, нравствен и естетически ясно очертава връзката му с умственото, нравственото и естетическо възпитание на децата.[1]
Работата по екологичното възпитание на децата ще бъде резултатна, ако започне от ранното детство и се застъпи във водещата за предучилищна възраст дейност – игровата. В нея, както е известно се развиват както отделните психологически процеси, така и цялостното изменение на личността, подготвя се възникването на следващата водеща дейност – учебната .
Детската игра по същество е особена форма на общуване както между децата и заобикалящата ги среда , така и между самите деца и възрастните , участващи в играта , В нея децата си разменят впечатления , предлагат идеи , реализират и експериментират желани от тях проекти и ситуации, изобщо игрите имат определено емоционално , когнитивно и социализиращо предназначение .
Дидактичната игра е своеобразно средство за възпитание и обучение на децата, в основата на което стои връзката между увлекателната, радостната игра и достъпния, продуктивен учебен процес.Чрез нея се решават интелектуални задачи в занимателна форма при спазване на определени правила .[2]
Игрите с дидактичен характер могат да се ползват като средство , метод и форма за изграждане на самостоятелна познавателна дейност на детето , за развитие на активност, самостоятелност и творчество, за обогатяване и систематизиране на информация и превръщането й в конкретни знания .Тези игри са емоционално привлекателни, защото общуването е в рамките на игровата задача .
Позовавайки се на казаното до тук, за нас се очерта следната
Теза: Дидактичната игра подбрана целесъобразно и приложена правилно методически допринася постигана на резултатите на екологичното възпитание .
Така възникна идеята в ОДЗ”Иглика” – гр.Пещера да проведем изследване за ролята на дидактичната игра за екологичното възпитание на децата .
Цел на изследването: Да се изгради система от дидактични игри, съдействащи за екологично възпитание на 6-7 годишните деца в цялостния педагогически процес в детското заведение .
Обект на изследването : Дейността на 6-7 годишните деца ОДЗ”Иглика” – гр.Пещера в организирания педагогически процес за формиране на екологични знания , отношения и умения , чрез дидактичните игри .
Система: Системата на изследване на дидактичните игри за екологичното възпитание на 6-7 годишните деца е обвързана със задължителните теми и цели на Програмата за подготвителна група .Разглеждаме дидактичните игри като метод на обучение, като форма на обучение, като самостоятелна практика на децата, дидактичните игри в други игрови форми и дидактичните игри в трудовата дейност. Представям някои от дидактичните игри, които онагледяват проведеното изследване:

Дидактичните игри като метод на обучение :
Образователно направление : „Природен свят „
Ядро: „Растителен свят„ , Ядро: „Животински свят„ , Ядро: „Естествена физическа среда и природни явления „
1. Дидактична игра „Есенни листа „
Дидактични задачи: 1.Затвърдяване умението на децата да съотнасят различни по вид дървета и техните листа; Обогатяване на речника с думите :”пъстри” , „златни” , „разноцветни”; Екологична задача – възпитаване желание да претворят в рисунка красотата на есента.
Материали: картон, върху който са нарисувани някои често срещани у нас дървета / дъб, бреза, липа, орех, кестен/, малки картинки с есенно обагрени листа от съответните дървета, пастели и листове за рисуване .
Игрово действие: Децата подреждат под дърветата техните листа .След изпълнение на задачата всички деца рисуват есенни листа / форми и цвят по желание /Прави се изложба.
Правила: Да подреждат всяко листо под съответното дърво

2.Дидактична игра „Какво е цветето ? „
Дидактични задачи: Затвърдяване уменията на децата да диференцират горски , ливадни и градински цветя; Обогатяване на речника със съответните родови и видови понятия; Екологична задача – възпитаване на усет към красотата на цветята и желание да ги опазват.
Материали :картинки, изобразяващи различни цветя , подредени като изложба
Игрово действие :Избор на картинка , диференциране , разказване
Правила: Да не си пречат при разглеждане на картинките; Да избират само една картинка; При сигнал от учителката : „градински/горски , ливадни/ цветя” – вдигат картинките си децата , имащи съответния вид;.Посочените деца разказват за цветето , което са избрали , като подчертават красотата му

3.Дидактична игра „Прелетни и зимуващи птици”
Дидактични задачи: Затвърдяване знанията на децата за някои прелетни и постоянно живеещи у нас птици;.Да разказват за грижите , които трябва да полагат за зимуващите птици;
Екологична задача – възпитаване на любознателност по отношение на живата природа и желание да я опазват .Осмисляне зависимостта на поведението на птиците от промяната в условията на живот
Материали: Лото – птици / за всяко дете/
Игрово действие: Децата отделят и класифицират птиците така: постоянно живеещите у нас подреждат върху клоните на дървото, а прелетните – на ята в небето .Разказват какви грижи трябва да полагат за зимуващите птици .
Правила: Отделянето и подреждането започва по даден сигнал .Отчита се кой най – бързо се е справил със задачата.

4.Дидактична игра „Зима „ – програмирана
Дидактични задачи: Затвърдяване знанията на децата за връзките , отношенията и зависимостите в природата и човешкия живот; Развитие на разпределено внимание и бързина на реакцията; Екологична задача – да откриват причинните зависимости между промените в неживата природа , живата природа и живота на хората и животните.
Материали: Светлинно табло за всяко дете с 4 картини – въпроси и 16 картини – отговори
I картина – въпрос –„Промени в неживата природа” – снеговалеж, замръзнала река, снежна буря, полето през зимата
II картина – въпрос – „Хората през зимата „ – почистване на снега , полицай помага на възрастна жена да пресече улицата , деца хранят врабчета
III картина – въпрос –„Зима в гората„ – заснежена гора ,горски пазач поставя храна в хранилка за диви животни , хора на излет в планината
IV картина – въпрос – „Зимни игри” – пързалка, деца и снежен човек , игра със снежни топки
Игрово действие : Картините – отговори се посочват като се допре щифтчето до контакта .При правилен отговор светва зелено .
Правила : Детето няма право на втори отговор на един и същи въпрос.

II Дидактичните игри като форма на обучение:
1.Дидактична игра „Аз започвам, ти продължаваш „
Дидактични задачи: Активизиране знанията на децата за плодовете , зеленчуците и селскостопанския труд; Да разказват за преживяванията си сред природата
Екологична задача – осмисляне връзката между плодородието на природота и дейността на човека.
Материали – топка
Игрово действие :Предаване на топката от дете на дете и изброяване на есенните плодове и зеленчуци и селскостопанските дейности през есента
Правила : Учителката започва играта , подавайки топката на едно от децата .То изброява познати плодове , зеленчуци и труд в природата през есента .Всяко следващо подаване е сигнал за продължаване на изброяването.

III Дидактичната игра като самостоятелна практика на децата
1.Дидактична игра „Топка в кръг”
Дидактични задачи: Затвърдяване познанията на децата за промените във времето през пролетта/лятото , есента , зимата/; Активна употреба на качествени прилагателни имена – пъстра , топла , слънчева , ведра и т.н.
Екологична задача – възпитаване на усет към красотата на съответния сезон.

IV Дидактичната игра в други игрови форми
Децата осъществяват пренос на знания, придобити чрез дидактичните игри: „Магазин за цветя„ , „Магазин за плодове и зеленчуци„ ,”Зоопарк” и други в аналогични игрови звена на сюжетно – ролевите игри.

V Дидактичната игра в трудовата дейност
Използване на дидактичните игри:”Нужно – ненужно„ ,”Работливите стопани” и други в трудовата дейност на децата – засаждане на цветя, засяване на семена, почистване на занималнята, почистване на двора .
На основата на формиращата и диагностицираща функция на дидактичната игра ние определяме степента на овладените научни знания за природата, тяхната осмисленост, преносимост и трайност чрез следните критерии и показатели за отчитане резултатите от изследването:

№ Критерии Показатели
1. Овладени знания за природата - Обем /количество научни знания за природата/,
- осмисленост на знанията
- преносимост на знанията
- трайност на знанията
2. Характер на мотивите о отношение проявите на човека сред природата - Пускови:
1.може да се мотивира
2.не може да се мотивира
- Смислообразуващи :
1.удовлетвореност от дейността
2.неудовлетвореност от дейността
-Регулиращи
1.мотивите определят поведението на детето
2.знае как да постъпи, но не го прави
3.не знае как да постъпи

3. Прояви на децата в дейност сред природата -проява на грижовност
-проява на отзивчивост
-уважение труда на възрастните сред природата
-безразличие към красотата на природните обекти
-неуважение към труда на възрастните сред природата
-други негативни прояви сред природата

В статията показахме вариативността и неограничените възможности за приложение на дидактичната игра в педагогическия процес в детската и в частност по актуален проблем внашия случай екологичното възпитание на детето.
Литература:
1. Галчева К., За екологичното възпитание на детето, 1993
2. Галчева К., 101 игри за екологичното възпитание, 2001

Зоя Кацарова, ОДЗ\"Иглика\" гр.Пещера"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград