Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 8 / октомври 2008"
Въведение
Традиции и иновации
Гост
Реклама
Междучасие
Час за родители
Репетаториум
 

Новини
ОБУЧЕНИЕ
МОЕТО БЕЗОПАСНО ДЕТСТВО учебно помагало за трета група
МОЕТО БЕЗОПАСНО ДЕТСТВО учебно помагало за трета група
ПОМАГАЛО ЗА ЛЯТНА РАБОТА ПРЕДИ ПЪРВИ КЛАС
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 Дидактичните игри средство за екологично възпитание на детето на 6-7-годишна възраст

Наш гост в този брой на списанието е Зоя Кацарова директор на ОДЗ ”Иглика” гр.Пещера. Тя представя една идея на детското заведение за използване на дидактичната игра в процеса на екологичното възпитание на детето.
Разработката е интересна не само с игрите за екологично възпитание, но и с това, че авторката е спазила структурните и съдържателни компоненти на научното съчинение, с което може да бъде полезна на начинаещи колеги, които ще пишат по различни педагогически проблеми..Един от основните проблеми на съвременното общество и мотиви на съвременната политика е въпросът за опазването и бъдещето на живота на нашата планета. В резултат на бурното развитие на цивилизацията се наруши екологичното развитие в природата, възникнаха сложни икономически и социални проблеми пред човечеството. Консумативното и комерсиално отношение към природните дадености ни лишават от вода, въздух и земя. Сушата, наводненията и свлачищата, замърсеният въздух и ураганите ни застигат навсякъде.
Екологичният проблем не е просто проблема за замърсяването на околната среда. Той прераства в проблем за преобразуване на стихийното въздействие на хората над природата в съзнателно взаимодействие с нея .Нужни са общочовешки усилия за възстановяване на равновесието в природата, за “излекуване” на нанесените й рани Всичко това определя нарасналото значение на екологичното възпитание на подрастващите. Положително отношение към природата трябва да се възпитава от най – ранно детство .
В пряката си работа с децата ние трябва да се стремим да изграждаме у тях правилно отношение към природата на базата на усвоени научни знания за света, на формирани умения за взаимодействие с нея .
Екологичната култура на подрастващите, разглеждана като част от общата култура на личността се изразява във всички видове човешки дейности , свързани с опазване и преобразуване на природата. Основите й се поставят чрез екологичното възпитание. В предучилищна възраст то е организиран процес на педагогическо въздействие , целящ изграждането на положително отношение на детето към природата, усвояване на знания за нея, формиране на екологично мислене, екологично съзнание и овладяване на подходящи начини за взаимодействие на децата с природата. Концепцията на К.Галчева за трите аспекта на екологичното възпитание – познавателен, нравствен и естетически ясно очертава връзката му с умственото, нравственото и естетическо възпитание на децата.[1]
Работата по екологичното възпитание на децата ще бъде резултатна, ако започне от ранното детство и се застъпи във водещата за предучилищна възраст дейност – игровата. В нея, както е известно се развиват както отделните психологически процеси, така и цялостното изменение на личността, подготвя се възникването на следващата водеща дейност – учебната .
Детската игра по същество е особена форма на общуване както между децата и заобикалящата ги среда , така и между самите деца и възрастните , участващи в играта , В нея децата си разменят впечатления , предлагат идеи , реализират и експериментират желани от тях проекти и ситуации, изобщо игрите имат определено емоционално , когнитивно и социализиращо предназначение .
Дидактичната игра е своеобразно средство за възпитание и обучение на децата, в основата на което стои връзката между увлекателната, радостната игра и достъпния, продуктивен учебен процес.Чрез нея се решават интелектуални задачи в занимателна форма при спазване на определени правила .[2]
Игрите с дидактичен характер могат да се ползват като средство , метод и форма за изграждане на самостоятелна познавателна дейност на детето , за развитие на активност, самостоятелност и творчество, за обогатяване и систематизиране на информация и превръщането й в конкретни знания .Тези игри са емоционално привлекателни, защото общуването е в рамките на игровата задача .
Позовавайки се на казаното до тук, за нас се очерта следната
Теза: Дидактичната игра подбрана целесъобразно и приложена правилно методически допринася постигана на резултатите на екологичното възпитание .
Така възникна идеята в ОДЗ”Иглика” – гр.Пещера да проведем изследване за ролята на дидактичната игра за екологичното възпитание на децата .
Цел на изследването: Да се изгради система от дидактични игри, съдействащи за екологично възпитание на 6-7 годишните деца в цялостния педагогически процес в детското заведение .
Обект на изследването : Дейността на 6-7 годишните деца ОДЗ”Иглика” – гр.Пещера в организирания педагогически процес за формиране на екологични знания , отношения и умения , чрез дидактичните игри .
Система: Системата на изследване на дидактичните игри за екологичното възпитание на 6-7 годишните деца е обвързана със задължителните теми и цели на Програмата за подготвителна група .Разглеждаме дидактичните игри като метод на обучение, като форма на обучение, като самостоятелна практика на децата, дидактичните игри в други игрови форми и дидактичните игри в трудовата дейност. Представям някои от дидактичните игри, които онагледяват проведеното изследване:

Дидактичните игри като метод на обучение :
Образователно направление : „Природен свят „
Ядро: „Растителен свят„ , Ядро: „Животински свят„ , Ядро: „Естествена физическа среда и природни явления „
1. Дидактична игра „Есенни листа „
Дидактични задачи: 1.Затвърдяване умението на децата да съотнасят различни по вид дървета и техните листа; Обогатяване на речника с думите :”пъстри” , „златни” , „разноцветни”; Екологична задача – възпитаване желание да претворят в рисунка красотата на есента.
Материали: картон, върху който са нарисувани някои често срещани у нас дървета / дъб, бреза, липа, орех, кестен/, малки картинки с есенно обагрени листа от съответните дървета, пастели и листове за рисуване .
Игрово действие: Децата подреждат под дърветата техните листа .След изпълнение на задачата всички деца рисуват есенни листа / форми и цвят по желание /Прави се изложба.
Правила: Да подреждат всяко листо под съответното дърво

2.Дидактична игра „Какво е цветето ? „
Дидактични задачи: Затвърдяване уменията на децата да диференцират горски , ливадни и градински цветя; Обогатяване на речника със съответните родови и видови понятия; Екологична задача – възпитаване на усет към красотата на цветята и желание да ги опазват.
Материали :картинки, изобразяващи различни цветя , подредени като изложба
Игрово действие :Избор на картинка , диференциране , разказване
Правила: Да не си пречат при разглеждане на картинките; Да избират само една картинка; При сигнал от учителката : „градински/горски , ливадни/ цветя” – вдигат картинките си децата , имащи съответния вид;.Посочените деца разказват за цветето , което са избрали , като подчертават красотата му

3.Дидактична игра „Прелетни и зимуващи птици”
Дидактични задачи: Затвърдяване знанията на децата за някои прелетни и постоянно живеещи у нас птици;.Да разказват за грижите , които трябва да полагат за зимуващите птици;
Екологична задача – възпитаване на любознателност по отношение на живата природа и желание да я опазват .Осмисляне зависимостта на поведението на птиците от промяната в условията на живот
Материали: Лото – птици / за всяко дете/
Игрово действие: Децата отделят и класифицират птиците така: постоянно живеещите у нас подреждат върху клоните на дървото, а прелетните – на ята в небето .Разказват какви грижи трябва да полагат за зимуващите птици .
Правила: Отделянето и подреждането започва по даден сигнал .Отчита се кой най – бързо се е справил със задачата.

4.Дидактична игра „Зима „ – програмирана
Дидактични задачи: Затвърдяване знанията на децата за връзките , отношенията и зависимостите в природата и човешкия живот; Развитие на разпределено внимание и бързина на реакцията; Екологична задача – да откриват причинните зависимости между промените в неживата природа , живата природа и живота на хората и животните.
Материали: Светлинно табло за всяко дете с 4 картини – въпроси и 16 картини – отговори
I картина – въпрос –„Промени в неживата природа” – снеговалеж, замръзнала река, снежна буря, полето през зимата
II картина – въпрос – „Хората през зимата „ – почистване на снега , полицай помага на възрастна жена да пресече улицата , деца хранят врабчета
III картина – въпрос –„Зима в гората„ – заснежена гора ,горски пазач поставя храна в хранилка за диви животни , хора на излет в планината
IV картина – въпрос – „Зимни игри” – пързалка, деца и снежен човек , игра със снежни топки
Игрово действие : Картините – отговори се посочват като се допре щифтчето до контакта .При правилен отговор светва зелено .
Правила : Детето няма право на втори отговор на един и същи въпрос.

II Дидактичните игри като форма на обучение:
1.Дидактична игра „Аз започвам, ти продължаваш „
Дидактични задачи: Активизиране знанията на децата за плодовете , зеленчуците и селскостопанския труд; Да разказват за преживяванията си сред природата
Екологична задача – осмисляне връзката между плодородието на природота и дейността на човека.
Материали – топка
Игрово действие :Предаване на топката от дете на дете и изброяване на есенните плодове и зеленчуци и селскостопанските дейности през есента
Правила : Учителката започва играта , подавайки топката на едно от децата .То изброява познати плодове , зеленчуци и труд в природата през есента .Всяко следващо подаване е сигнал за продължаване на изброяването.

III Дидактичната игра като самостоятелна практика на децата
1.Дидактична игра „Топка в кръг”
Дидактични задачи: Затвърдяване познанията на децата за промените във времето през пролетта/лятото , есента , зимата/; Активна употреба на качествени прилагателни имена – пъстра , топла , слънчева , ведра и т.н.
Екологична задача – възпитаване на усет към красотата на съответния сезон.

IV Дидактичната игра в други игрови форми
Децата осъществяват пренос на знания, придобити чрез дидактичните игри: „Магазин за цветя„ , „Магазин за плодове и зеленчуци„ ,”Зоопарк” и други в аналогични игрови звена на сюжетно – ролевите игри.

V Дидактичната игра в трудовата дейност
Използване на дидактичните игри:”Нужно – ненужно„ ,”Работливите стопани” и други в трудовата дейност на децата – засаждане на цветя, засяване на семена, почистване на занималнята, почистване на двора .
На основата на формиращата и диагностицираща функция на дидактичната игра ние определяме степента на овладените научни знания за природата, тяхната осмисленост, преносимост и трайност чрез следните критерии и показатели за отчитане резултатите от изследването:

№ Критерии Показатели
1. Овладени знания за природата - Обем /количество научни знания за природата/,
- осмисленост на знанията
- преносимост на знанията
- трайност на знанията
2. Характер на мотивите о отношение проявите на човека сред природата - Пускови:
1.може да се мотивира
2.не може да се мотивира
- Смислообразуващи :
1.удовлетвореност от дейността
2.неудовлетвореност от дейността
-Регулиращи
1.мотивите определят поведението на детето
2.знае как да постъпи, но не го прави
3.не знае как да постъпи

3. Прояви на децата в дейност сред природата -проява на грижовност
-проява на отзивчивост
-уважение труда на възрастните сред природата
-безразличие към красотата на природните обекти
-неуважение към труда на възрастните сред природата
-други негативни прояви сред природата

В статията показахме вариативността и неограничените възможности за приложение на дидактичната игра в педагогическия процес в детската и в частност по актуален проблем внашия случай екологичното възпитание на детето.
Литература:
1. Галчева К., За екологичното възпитание на детето, 1993
2. Галчева К., 101 игри за екологичното възпитание, 2001

Зоя Кацарова, ОДЗ\"Иглика\" гр.Пещера"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград