Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 43 / април 2019
Традиции и иновации
Гост
АИПС 1 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 2 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 3 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС 4 "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ "Детелина" Бяла Слатина
АИПС РГ, 2 "Детелина" Бяла Слатина
 

Новини
СПИСАНИЕТО НИ СТАНА НА 15 ГОДИНИ
НОВА КНИГА "РЕПЕТИТОРИУМ ПО ДЕТСКА БЕЗОПАСНОСТ
НОВА КНИГА "ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ КЪМ ИГРИ И ЗНАНИЯ"
НОВА ПОЛИТИКА НА СПИСАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА ДВАМА”
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 СЦЕНАРИЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКА СИТУАЦИЯ В ІІІ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ДГ“Детелина“, гр.Б.Слатина

Педагогическа ситуация
Образователно направление: „ Околен свят”.
Ядро: „ Светът на природата и неговото опазване”.
Тема: „ Всички животни са полезни-домашни и диви”.
Цели: 1. Формиране на еко био центрично взаимодействие с живата и неживата природа като основен източник на информация за осмисляне на понятия за ,,диви’’ и ,,домашни’’ животни.
2. Осъзнаване необходимостта от опазване на диви и домашни животни, чрез поставяне на основите на изследователското поведение на: среда, хранене, безопасно общуване, грижи, полезност, вредност и белези.
3. Развитие на комуникативните умения- диалогична и монологична реч, познавателни способности, мислене и екологична грамотност.
4. Възпитаване в разбиране, че човекът е част от природата и отговорността му тя да бъде съхранена в естествен, еко биологичен вид.
Очаквани резултати:
- разпознава домашни и диви животни, храна, грижи.
– обяснява и демонстрира елементарни умения за полагане на грижи към животни.
- проявява позитивно отношение към домашни и диви животни. Осъзнава полезността им.
Интеграция:
ОН ,, Български език и литература”
ОН „ Физическа култура”
ОН „ Изобразително изкуство”
Ключови думи: суровини, диви, домашни, животни, храна, обор, кокошарник, грижи, храна, ферма.
Средства: словесна триз игра, словесно логическа задача, еко приказка, гатанка, музикално имитационни игри, презентация, карти с диви и домашни животни, дом за гъските, река, гора, колет, продукти, картон разделен на цветни сектори и карти с изображения на храни за животни, макет на ферма, суровини-месо, вълна, кожа, яйца и мляко.
Методи: игрови методи.
Подходи: Валеологичен подход, екологичен подход, еко(био) центричен подход
Предварителна подготовка:
Пространството в занималнята се организира с образователна цел свързана с темата на ситуационните моменти – децата са разположени в средата на стаята.
Методически насоки за реализиране на темата:
Мотивация на децата:
Децата поздравяват гостите и застават в кръг.

Игра ,, Бор’’
Цел: Понижаване на напрежението и възпитаване в отборен дух и приятелство.
Описание: Вътрешната ръка на всяко дете се протяга навътре към кръга за изпълнение на играта ,, Бор’’. Ръцете се поставят последователно една върху друга докато се образува куп от ръце- ,,бор’’. Първа започва учителката. Децата повтарят думите заедно с учителката.
,, Затружни сме като пчелички.
Приятели сме най-добри.
Бор висок от приятелски ръце
в миг пред вас ще израсте.
Хайде, весели деца
Борът да расте сега!’’
Учител.: Чудесен бор на приятелството израстна, с усмивка да го погледнем колко е висок.
Уч. : Всеки има нужда от приятел. Ние всички тук сме приятели.
Уч. : Приятелите играят, учат заедно, помагат си в беда, но и често спорят. Такива приятели са и ,, Двете козлета’’. За какво са спорили ще разберете като се настаните пред екрана.
I слайд:
Словесна логическа задача- ,, Двете козлета’’
,, Срещнали се дивото и домашното козле върху един тесен мост. Искали да се разминат, но никой не отстъпвал. Спорли и стигнали до въпроса- Кои животни са по- полезни домашните или дивите. И който е по-полезен е редно той да премине пръв по моста.
Не успели да разрешат спора и се блъснали с рога. Паднали в реката. Видяла ги Златната рибка. Тя им казала:
- Защо спорите, от децата ще научите кой е прав.
Уч. : Кое козле е право?
Уч. : Кои животни наричаме диви?
Уч. : Кои животни наричаме домашни?
Уч. : Домашните или дивите животни са по- полезни? Какво мислите?
Уч.: Сега заедно с тях ще разберем защо всички животни домашни и диви са полезни.
Уч. : Задава гатанка:
Живее в някоя хралупа,
където орехчета трупа.
Децата много я обичат
и рунтавелка я наричат,
защото по дървесни клони,
опашка рунтава я гони.
Що е то? (катеричка)

Уч. : Какво животно е катерицата- диво или домашно? (диво)
Уч. : Къде живее? (в гората, в парковете)
Уч. : Къде на друго място място сте я виждали? (зоологическата градина)

Мозъчна атака ,, Диви животни’’
Цел: Затвърдяване на познанията за диви животни.
На постер е записано ,, диви животни’’. Избира се един родител, който да записва отговорите на постера.
Уч. : Когато чуете думите ,, диви животни’’ какво си представяте? Отговорете с една дума.
Уч. : Кои животни наричаме ,, диви’’? ( Те живеят свободно в природата, сами се грижат за себе си. Строят сами своите домове и сами отглеждат малките си.)
Уч. : Как се наричат техните домове? ( хралупа, дупка, леговище)
Уч. : Полезни ли са дивите животни? За кого и защо?
Уч. : С какво се хранят? (Без този въпрос) Как намират храната си
Уч. : Кой се грижи за дивите животни през зимата? Как се грижат за тях?
Уч. : Както за вас има кой да се грижи, така и животните имат нужда от помощ и грижи за тях и най-вече през зимата.
Уч. : Всички животни са част от природата, както и хората са част от нея.
Уч. : Някои диви животни са станали домашни.
II Слайд: На слайда се появява козле.
Уч. : Познахте ли кое от двете козлета е това-домашното или дивото? (дивото)
Уч. : Дивото козле иска да ви зададе един въпрос.
Уч. : Кои диви животни са опитомени от човека и са станали домашни?
Отг. Куче, заек, кон, прасе.
Уч. : Приличат ли си дивите и домашните животни и по- какво?
Уч.: Домашни животни са куче, котка, крава, кон, магаре и др. Те живеят в дома на човека и той се грижи за тях, като им строи домове, дава им храна и се грижи за техните малки. Те живеят във ферма. И дивите и домашните животни имат семейства като хората.

Игра ,, Ферма’’
Игрова цел: Всяко животно да открие своята къща (дом).
На маса е поставен макет на ферма. До нея има разпръснати играчки на животни.
Уч.: Кой живее във фермата? (домашните животни)
Уч.: Всяко животно има жилище във фермата, където живее, спи и се храни.
Уч.: За тях се грижат хората.
Уч.: Тук пред вас има ферма и играчки на домашни животни.
Уч.: Искам да намерите дома на всяко животно и да го поставите.
Уч.: Време е да се раздвижим.

Подвижната игра ,, Патета и вълк’’
Цел: Развиване на умения за изпълнение на действия по сигнал и двигателна активност.
Описание: Пом. възпитател е вълк, а всички останали са патета. Учителката стопанката. Патетата са в своя дом, а вълка е в гората.
Стопанката казва думите: -Патета, патета.
Патетата: - Па, па, па.
Стопанката: -Искате ли да ядете?
Патетата: -Да, да, да.
Стопанката: -Искате ли вода да пиете от бистрата река?
Патетата: -Да, да, да.
Стопанката: -Хайде към реката.
Патетата: -Не, ще ни изяде Вълчо от гората.
Стопанката: -Я тръгнете, не треперете. Аз ще ви пази.
Патетата тръгват с патешко ходене, като казват ,, па, па, па’’. Вълкът излиза от гората и ги подгонва. Стопанката изплашва Вълкът. Той се скрива в гората, а патетата отиват до реката. Пият вода и се връщат в своя дом.

Уч.: Малка почивка за приказка интересна с поука лесна.Еко приказката ,, Непослушното зайче-спасител’’

През девет планини в десета имало голяма, красива гора. Живял в нея заек с име Непослушко. Наричали го така, защото непрекъснато правел бели.
Веднъж се разхождал в гората и видял цяло стадо със сърни да лежат на земята и да се превиват от болка.
Заекът решил да се приближи и попитал:
-Какво се е случило?
-Пихме вода от малкото езеро край реката, но се разболяхме.
Тръгнал Непослушко да търси причината. Видял група туристи. Навсякъде около тях били разхвърляни отпадъци-хартии, кутии, бутилки. От колата им изтичал бензин, който се изливал по наклона в малкото езеро. Непослушко се върнал при болните сърни и ги накарал, макар и болни да отидат при туристите, за да потърсят помощ от тях. Когато туристите видели болните животни се засрамили от своята постъпка. Дали лекарство, и не след дълго те се почувствали по-добре. Почистили полянката и замърсената вода на езерото.
Така Непослушко успял да спаси красивата гора, езерото и животните.
Въпроси:
Уч.: -Кой е замърсил езерото край реката? (туристите)
Уч.: -Защо сърните са болни? (пили са вода от замърсената вода)
Уч.: -Кой им е помогнал? (Непослушко и туристите)
Уч.: - Туристите осъзнали ли са своята лоша постъпка?
Уч.: -Каква е поуката от тази приказка?
Уч.: Човека е част от природата и носи отговорност да я съхранява и пази.

Триз игра ,, С какво сме полезни’’
Цел: Осмисляне от децата полезността на животните за хората.
Уч.: Кой ни дава млякото? (кравата, овцата и козата)
Уч.: Кой ни дава яйцата? (кокошката, патицата, гъската)
Уч.: Кой ни дава вълната? (овцата)
Уч.: Какво се прави от месото? ( салам, луканки, кайма)
Уч.: От млякото какво се прави? ( масло, сирене, кашкавал, извара)
Уч.: От вълната какво се прави? ( блузи, чорапи, елечета)
Уч.: Какво се приготвя от яйцата? ( сладкиши, храни)
Всеки отговор се появява на екрана.


Игра ,, Вярно , невярно’’
Цел: Затвърдяване на знанията за диви и домашни животни.

Децата се разделят на 2 отбора на едно и две. На всеки отбор се казват твърдения, а те трябва да отговорят вярно или невярно е. Родител записва на бяла дъска-за всеки верен отговор с ,,+’’, за грешен отговор с ,,-‘’. Печели отбора дал най- много верни отговори.
- Кучето и котката ни дават вълна.
- Заека се храни със зеле и моркови.
- От млякото се произвежда масло, сирене и кашкавал.
- Кокошката, гъската и пуйката се хранят със зърна царевица и жито.
- Коня, магарето се хранят с трева и сено.
- Мечката живее в хралупа.
- Таралежа, змията и мечката спят зимен сън.
- Животните, които живеят във ферма се наричат диви.


Трябва да се грижим за животните, като им даваме чиста храна и вода.
Рефлексия:
Децата са в кръг:
-За кои животни говорихме днес?
-Разбрахте ли кои животни са полезни?
-Кое най-много ви хареса?
-Затрудни ли ви нещо?
-Трябва ли да ги има дивите и домашни животни?

Наша е отговорността да се грижим за животните и природата. За да опазим животните и собственото си здраве, трябва да полагаме постоянни грижи за чистотата на природата. Да не замърсяваме околната среда с отпадъци. Да храним животните през всички сезони.

Нели Иванова Ваня Цветкова"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград