Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 36 / януари 2016"
Въведение
Традиции и иновации
Гост
Гост - продължение
 

Новини
НОВА ПОЛИТИКА НА СПИСАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА ДВАМА”
ЧЕСТИТА ЗДРАВА И УСПЕШНА ДА Е 2018 ГОДИНА
ОДОБРЕНИ ПРОГРАМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ
НОВА КНИГА
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 ОТНОШЕНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД КЪМ ДЕЦАТА ИМ ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ - продължение

(5) „Малък неудачник” – Скалата отразява особеностите на възприемане и разбиране на детето. При висок бал по тази скала родителското отношение отразява: стремеж към инфантилизиране на детето, като му се приписва личностна и социална несъстоятелност; родителят разглежда детето винаги като незряло, неспособно и по-малко от възрастта си; всички интереси, мисли, чувства, увлечение, намерения и пр. на детето, се разглеждат като детски, необмислени, несериозни; детето се представя като неспособно да се адаптира и е изложено да опасности от външно негативно влияние; липсва доверие и е на лице непрекъснат строг контрол на поведението; счита се, че детето винаги е заплашено и не е в състояние да оцелее само.
При анализа на резултатите от тази скала се установи, че за щастие не са отчетени високи резултати, което би означавало инфантилизиране на детето-т.е., че родителят разглежда детето си като незряло, неспособно и по-малко от възрастта си. Чувствата, мислите , интересите, увлеченията на детето се разглеждат като необмислени и несериозни. Смятат, че детето е неспособно да се адаптира и е изложено на негативни и опасни външни влияния. При тези отношения липса доверие и се прилага непрекъснат строг контрол върху поведението на детето. Смята се , че то не е в състояние да оцелее само и е винаги под заплаха.
Някои от данните от теста са до голяма степен незадоволителни и дори тревожни. В забързаното си ежедневие и труден начин на живот много малко от родителите успяват да отделят необходимото внимание на децата си, на тяхното възпитание, образование и личностно изграждане.
В резултат на проведеното изследване достигнах до следните изводи:
Изводи:
При отчитане на резултатите от петте скали може да се направи извода, че при родителите от изследваните семейства не се наблюдават крайности в отношенията им към децата.
Образователния статус на родителите влияе пряко върху ценностната система, която те могат да формират у децата си.
Родителите-роми по- скоро приемат децата си такива, каквито са отколкото да се опитват да ги променят.
Не проявяват голям интерес към заниманията на децата си , но не и до степен на отсъствие на всякакъв контрол.
Родителите-роми, както всички други родители обичат своите деца, въпреки че понякога проявяват любовта към децата си по трудно разбираем начин.
Всяко семейство според възможностите и разбиранията си полага достатъчно грижи за децата си.
Стилът на възпитание на родителите- роми прилаган към децата от предучилищна възраст е по- скоро либерален.
Наложителна е допълнителна работа на педагозите с родителите от ромски произход с оглед на подобряване на отношението на родителите към техните деца от предучилищна възраст.
Авторитетът, основан на прекалена любов, доброта и без конфликтност, също има временни и лъжливи резултати. Родителите трябва да се научат да действат не по принуда, а на основата на ценностна ориентация и убеждение. Хуманистичната позиция във възпитанието, се изразява в разбирането, че детето не само се готви за живота, но го и живее. Следователно в семейната среда, като начин на взаимоотношения и общуване, се очакват взаимна близост, привличане, обич и уважение. Дружелюбното общуване създава у децата е своеобразен механизъм не само успешно да участват в емоционални контакти, но и да бъдат инициатори за тяхното осъществяване. Хуманизирането на психологическия климат в семейството е свързано с много мъдрост, човечност, взискателност и умение да се владее ситуацията. При такъв психологически климат децата ще се чувстват комфортно и ще могат успешно да развиват своите потенциални сили, възможности и заложби.
Родителите са първите и най-важни учители на своите деца. Настоящото изследване разкри важни страни от спецификата на повишаване компетентността на родителите от ромски произход и израстването им в родителство. Децата трябва да се разглеждат в тясна връзка с техните семейства, а възрастните да бъдат подкрепяни и насърчавани да поемат отговорността и радостта от участието във възпитанието на своите деца.

ЛИТЕРАТУРА
1. Баев, Б. Познавате ли своето дете. Народна просвета, София, 1982.
2. Въчева, С. Предучилищно образование- актуални проблеми. Учебно помагало. Шумен, Ун. Изд- во „Еп. К. Преславски”, 2014.
3. Гинът, Х. Децата и ние. Булвест- 2000, София, 1992.
4. Колева, И. Етнопсихопедагогика на родителя. СЕГА, 2007.
5. Нунев, Й. Ромското дете и неговата възпитателна среда. С., 1993.
6. Нунев, Й. Ромското дете и неговата семейна среда. С., 1998.
7. Пирьов, Г. Децата и семейството. София, ЦИУУ, 1993.

Жени Христова Станиславова. ЦДГ \" Камбанка\", с. Друмево, община Шумен,"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград