Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 16 / октомври 2010"
Въведение
Традиции и иновации
Гост
Реклама
Час за родители
Кабинет 312
 

Новини
ЧЕСТИТА ЗДРАВА И УСПЕШНА ДА Е 2018 ГОДИНА
ОДОБРЕНИ ПРОГРАМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ
НОВА КНИГА
МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ ПО КАЧЕСТВОТО
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 УПРАЖНЕНИЕ 3

КОНСПЕКТ ПО ПЕДАГОГИКА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО ДЕТЕ ОКОЛНА СРЕДА

1. Възникване и развитие на проблема за запознаване на децата с околната среда. Исторически обзор.
2. Съвременни автори и проблеми при запознаването на децата с околната среда.
3. Педагогическото взаимодействие като явление. Детето - субект на процеса на опознаване на околната среда.
4. Анализ на взаимодействието на човека с природата. Екологично възпитание на детето от предучилищна възраст.
5. Анализ на връзката между човека и обществото. Икономическо възпитание на детето.
6. Педагогическото взаимодействие като информационен процес. Източници на информация.
7. Съвременни подходи на структуриране на знанията за околната среда.
8. Методи за изследване дейността на възрастните в процеса на педагогическото взаимодействие.
9. Методи за изследване на детските потребности от познание за околната среда и постиженията им в процеса за опознаване на околната среда.
10. Същност на технологиите за запознаване на детето с околната среда.
11. Форми на организация на учебния процес по запознаване с околната среда. Класификация и своеобразие на формите.
12. Заниманието и педагогическата ситуация, съвременни форми за обогатяване на детския опит за околната среда.
13. Дидактичната игра – форма за затвърдяване на опита за околната среда. Други игри и запознаването на децата с околната среда.
14. Технология за обогатяване на детските представи за околната среда.
15. Нагледни методи и похвати за формиране на представи за околната среда. Наблюдението – основен метод на обучение. Епизодични наблюдения – методически изисквания. Системни и сравнителни наблюдения – методически изисквания.
16. Елементарните опити и моделирането за възпитаване на наблюдателност.
17. Технология за формиране на понятия за околната среда. Словесни методи и похвати за взаимодействие в процеса на формиране на понятия. Беседата – основен метод. Видове беседи и тяхната методика.
18. Детският труд – средство за запознаване с околната среда. Форми за организация на детския труд.
19. Подготовка на децата за училище в процеса на педагогическото взаимодействие при опознаване на околната среда.
20. Работа в смесени групи по запознаване на децата с околната среда.
21. Материалната среда – условие за успешно педагогическо взаимодействие.
22. Формиране на безопасно детско поведение.

Литература:

1. Галчева,К., Г.Галчев. Педагогика на взаимодействието дете-околна среда. 1998.
2. Галчев,Г., А.Абаджиева и др. Идеи за всеки ден в детската градина ІІ. 2001.
3. Галчева,К. За екологичното възпитание на детето. 1993.
4. Галчева,К., Г.Галчев. Детето и светът на възрастните. 1995.
5. Галчева,К. Практическа екопедагогика за доучилищна възраст. 1999.
6. Галчева,К. 101 игри за екологично възпитание. 2001.
7. Галчева,К., Г.Галчев, П.Попова За безопасното поведение на детето. 2004.
8. Гюров, Д., Педагогика на взаимодействието дете околна среда. 1999.
9. Каракехайова, С., Педагогика на взаимодействието “дете-среда”. 2002.
10. Колева,М. и др. Опознаване на околната действителност. 1996.


УПРАЖНЕНИЕ 3

Дидактичните игри средство за екологично възпитание на детето на 6-7-годишна възраст


Наш гост в този брой на списанието е Зоя Кацарова директор на ОДЗ ”Иглика” гр.Пещера. Тя представя една идея на детското заведение за използване на дидактичната игра в процеса на екологичното възпитание на детето.
Разработката е интересна не само с игрите за екологично възпитание, но и с това, че авторката е спазила структурните и съдържателни компоненти на научното съчинение, с което може да бъде полезна на начинаещи колеги, които ще пишат по различни педагогически проблеми..Един от основните проблеми на съвременното общество и мотиви на съвременната политика е въпросът за опазването и бъдещето на живота на нашата планета. В резултат на бурното развитие на цивилизацията се наруши екологичното развитие в природата, възникнаха сложни икономически и социални проблеми пред човечеството. Консумативното и комерсиално отношение към природните дадености ни лишават от вода, въздух и земя. Сушата, наводненията и свлачищата, замърсеният въздух и ураганите ни застигат навсякъде.
Екологичният проблем не е просто проблема за замърсяването на околната среда. Той прераства в проблем за преобразуване на стихийното въздействие на хората над природата в съзнателно взаимодействие с нея .Нужни са общочовешки усилия за възстановяване на равновесието в природата, за “излекуване” на нанесените й рани Всичко това определя нарасналото значение на екологичното възпитание на подрастващите. Положително отношение към природата трябва да се възпитава от най – ранно детство .
В пряката си работа с децата ние трябва да се стремим да изграждаме у тях правилно отношение към природата на базата на усвоени научни знания за света, на формирани умения за взаимодействие с нея .
Екологичната култура на подрастващите, разглеждана като част от общата култура на личността се изразява във всички видове човешки дейности , свързани с опазване и преобразуване на природата. Основите й се поставят чрез екологичното възпитание. В предучилищна възраст то е организиран процес на педагогическо въздействие , целящ изграждането на положително отношение на детето към природата, усвояване на знания за нея, формиране на екологично мислене, екологично съзнание и овладяване на подходящи начини за взаимодействие на децата с природата. Концепцията на К.Галчева за трите аспекта на екологичното възпитание – познавателен, нравствен и естетически ясно очертава връзката му с умственото, нравственото и естетическо възпитание на децата.[1]
Работата по екологичното възпитание на децата ще бъде резултатна, ако започне от ранното детство и се застъпи във водещата за предучилищна възраст дейност – игровата. В нея, както е известно се развиват както отделните психологически процеси, така и цялостното изменение на личността, подготвя се възникването на следващата водеща дейност – учебната .
Детската игра по същество е особена форма на общуване както между децата и заобикалящата ги среда , така и между самите деца и възрастните , участващи в играта , В нея децата си разменят впечатления , предлагат идеи , реализират и експериментират желани от тях проекти и ситуации, изобщо игрите имат определено емоционално , когнитивно и социализиращо предназначение .
Дидактичната игра е своеобразно средство за възпитание и обучение на децата, в основата на което стои връзката между увлекателната, радостната игра и достъпния, продуктивен учебен процес.Чрез нея се решават интелектуални задачи в занимателна форма при спазване на определени правила .[2]
Игрите с дидактичен характер могат да се ползват като средство , метод и форма за изграждане на самостоятелна познавателна дейност на детето , за развитие на активност, самостоятелност и творчество, за обогатяване и систематизиране на информация и превръщането й в конкретни знания .Тези игри са емоционално привлекателни, защото общуването е в рамките на игровата задача .
Позовавайки се на казаното до тук, за нас се очерта следната
Теза: Дидактичната игра подбрана целесъобразно и приложена правилно методически допринася постигана на резултатите на екологичното възпитание .
Така възникна идеята в ОДЗ”Иглика” – гр.Пещера да проведем изследване за ролята на дидактичната игра за екологичното възпитание на децата .
Цел на изследването: Да се изгради система от дидактични игри, съдействащи за екологично възпитание на 6-7 годишните деца в цялостния педагогически процес в детското заведение .
Обект на изследването : Дейността на 6-7 годишните деца ОДЗ”Иглика” – гр.Пещера в организирания педагогически процес за формиране на екологични знания , отношения и умения , чрез дидактичните игри .
Система: Системата на изследване на дидактичните игри за екологичното възпитание на 6-7 годишните деца е обвързана със задължителните теми и цели на Програмата за подготвителна група .Разглеждаме дидактичните игри като метод на обучение, като форма на обучение, като самостоятелна практика на децата, дидактичните игри в други игрови форми и дидактичните игри в трудовата дейност. Представям някои от дидактичните игри, които онагледяват проведеното изследване:

Дидактичните игри като метод на обучение :
Образователно направление : „Природен свят „
Ядро: „Растителен свят„ , Ядро: „Животински свят„ , Ядро: „Естествена физическа среда и природни явления „
1. Дидактична игра „Есенни листа „
Дидактични задачи: 1.Затвърдяване умението на децата да съотнасят различни по вид дървета и техните листа; Обогатяване на речника с думите :”пъстри” , „златни” , „разноцветни”; Екологична задача – възпитаване желание да претворят в рисунка красотата на есента.
Материали: картон, върху който са нарисувани някои често срещани у нас дървета / дъб, бреза, липа, орех, кестен/, малки картинки с есенно обагрени листа от съответните дървета, пастели и листове за рисуване .
Игрово действие: Децата подреждат под дърветата техните листа .След изпълнение на задачата всички деца рисуват есенни листа / форми и цвят по желание /Прави се изложба.
Правила: Да подреждат всяко листо под съответното дърво

2.Дидактична игра „Какво е цветето ? „
Дидактични задачи: Затвърдяване уменията на децата да диференцират горски , ливадни и градински цветя; Обогатяване на речника със съответните родови и видови понятия; Екологична задача – възпитаване на усет към красотата на цветята и желание да ги опазват.
Материали :картинки, изобразяващи различни цветя , подредени като изложба
Игрово действие :Избор на картинка , диференциране , разказване
Правила: Да не си пречат при разглеждане на картинките; Да избират само една картинка; При сигнал от учителката : „градински/горски , ливадни/ цветя” – вдигат картинките си децата , имащи съответния вид;.Посочените деца разказват за цветето , което са избрали , като подчертават красотата му

3.Дидактична игра „Прелетни и зимуващи птици”
Дидактични задачи: Затвърдяване знанията на децата за някои прелетни и постоянно живеещи у нас птици;.Да разказват за грижите , които трябва да полагат за зимуващите птици;
Екологична задача – възпитаване на любознателност по отношение на живата природа и желание да я опазват .Осмисляне зависимостта на поведението на птиците от промяната в условията на живот
Материали: Лото – птици / за всяко дете/
Игрово действие: Децата отделят и класифицират птиците така: постоянно живеещите у нас подреждат върху клоните на дървото, а прелетните – на ята в небето .Разказват какви грижи трябва да полагат за зимуващите птици .
Правила: Отделянето и подреждането започва по даден сигнал .Отчита се кой най – бързо се е справил със задачата.

4.Дидактична игра „Зима „ – програмирана
Дидактични задачи: Затвърдяване знанията на децата за връзките , отношенията и зависимостите в природата и човешкия живот; Развитие на разпределено внимание и бързина на реакцията; Екологична задача – да откриват причинните зависимости между промените в неживата природа , живата природа и живота на хората и животните.
Материали: Светлинно табло за всяко дете с 4 картини – въпроси и 16 картини – отговори
I картина – въпрос –„Промени в неживата природа” – снеговалеж, замръзнала река, снежна буря, полето през зимата
II картина – въпрос – „Хората през зимата „ – почистване на снега , полицай помага на възрастна жена да пресече улицата , деца хранят врабчета
III картина – въпрос –„Зима в гората„ – заснежена гора ,горски пазач поставя храна в хранилка за диви животни , хора на излет в планината
IV картина – въпрос – „Зимни игри” – пързалка, деца и снежен човек , игра със снежни топки
Игрово действие : Картините – отговори се посочват като се допре щифтчето до контакта .При правилен отговор светва зелено .
Правила : Детето няма право на втори отговор на един и същи въпрос.

II Дидактичните игри като форма на обучение:
1.Дидактична игра „Аз започвам, ти продължаваш „
Дидактични задачи: Активизиране знанията на децата за плодовете , зеленчуците и селскостопанския труд; Да разказват за преживяванията си сред природата
Екологична задача – осмисляне връзката между плодородието на природота и дейността на човека.
Материали – топка
Игрово действие :Предаване на топката от дете на дете и изброяване на есенните плодове и зеленчуци и селскостопанските дейности през есента
Правила : Учителката започва играта , подавайки топката на едно от децата .То изброява познати плодове , зеленчуци и труд в природата през есента .Всяко следващо подаване е сигнал за продължаване на изброяването.

III Дидактичната игра като самостоятелна практика на децата
1.Дидактична игра „Топка в кръг”
Дидактични задачи: Затвърдяване познанията на децата за промените във времето през пролетта/лятото , есента , зимата/; Активна употреба на качествени прилагателни имена – пъстра , топла , слънчева , ведра и т.н.
Екологична задача – възпитаване на усет към красотата на съответния сезон.

IV Дидактичната игра в други игрови форми
Децата осъществяват пренос на знания, придобити чрез дидактичните игри: „Магазин за цветя„ , „Магазин за плодове и зеленчуци„ ,”Зоопарк” и други в аналогични игрови звена на сюжетно – ролевите игри.

V Дидактичната игра в трудовата дейност
Използване на дидактичните игри:”Нужно – ненужно„ ,”Работливите стопани” и други в трудовата дейност на децата – засаждане на цветя, засяване на семена, почистване на занималнята, почистване на двора .
На основата на формиращата и диагностицираща функция на дидактичната игра ние определяме степента на овладените научни знания за природата, тяхната осмисленост, преносимост и трайност чрез следните критерии и показатели за отчитане резултатите от изследването:

№ Критерии Показатели
1. Овладени знания за природата - Обем /количество научни знания за природата/,
- осмисленост на знанията
- преносимост на знанията
- трайност на знанията
2. Характер на мотивите о отношение проявите на човека сред природата - Пускови:
1.може да се мотивира
2.не може да се мотивира
- Смислообразуващи :
1.удовлетвореност от дейността
2.неудовлетвореност от дейността
-Регулиращи
1.мотивите определят поведението на детето
2.знае как да постъпи, но не го прави
3.не знае как да постъпи

3. Прояви на децата в дейност сред природата -проява на грижовност
-проява на отзивчивост
-уважение труда на възрастните сред природата
-безразличие към красотата на природните обекти
-неуважение към труда на възрастните сред природата
-други негативни прояви сред природата

В статията показахме вариативността и неограничените възможности за приложение на дидактичната игра в педагогическия процес в детската и в частност по актуален проблем внашия случай екологичното възпитание на детето.
Литература:
1. Галчева К., За екологичното възпитание на детето, 1993
2. Галчева К., 101 игри за екологичното възпитание, 2001

Зоя Кацарова, ОДЗ"Иглика" гр.Пещера


РАЗРАБОТВАНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА КОНСПЕКТИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ СИТУАЦИИ

Тема: Превозни средства по въздух

Водещи цели: Възприемане на превозните средства, структорните им признаци, предназначението им и мястото им на движение.
Очаквани резултати:
Представи: Детето има диференцирани представи за превозни средства - товарни и пътнически, според мястото им на придвижване въздуха;
Умения: Сравнява превозни средства според предназначението им;
Отношения: Спазва правила на поведение в близост до и във превозни средства.
Ключови думи: Превозни средства, въздушни, пилот, стюардеси, полет, самолет, въртолет, хеликоптер, безопасност
Педагогическа технология
Форма : ЗНС
Методи :беседа, разговор, практическа дейност, игрови упражнения.
Средства: стр. 5 тема: Могат ли хората без превозни средства, Превозни средстава (играчки и картини)- товарни, пътнически, движещи се по въздух; гатанки
Методически насоки за реализиране на темата: Въведете децата в темата с гатанки или други подходящи художествени произведения. Коментирайте отново самостоятелната работа от помагалото на с. 11 с тема: Могат ли хората без превозни средства, като разграничите нарисуваните превозни средства на сухоземни и въздушни. Поговорете за видовете превозни средства движещи се по въздуха.
Задачи към децата: Къде се движат? От кого се управляват? Кой се грижи за конфорта на пътниците? Как се нарича мястото от което излитат и кацат самолетите, въртолетите и хеликоптерите? Как се ориентират пилотите за посаката, в която да се движат? и т.н. Мотивирайте децата да споделят има ли между тях такива, които мечтаят за професията на пилота или стюардесата и в какво си представят, че ще се състои работата им.

Тема: Пътешественик

Водещи цели форма методи
Възпитание в дух на родолюбие.
Очаквани резултати Представи – има конкренти представи за населеното място, в което жиевее; разпознава разположението на съседни села и градове;
Умение – описва характерните особености на града и селото и прави сравнение;
Отношение - изпитва положително отношение към красотата на родният си град и природа; има желание да опознае съседни села и градове. Ключови думи Пътешественик, екскурзия, България, карта, ориентация, подготовка, маршрут.
форма ЗНС
Методи беседа, разговор, практическа дейност, игрови упражнения.
Средства Карта на България, изгледи от различни населени маста;
Методически насоки за реализиране на темата: Отново разгледайте картата на България и определете местоположението си в момента. Дискутирайте отново някой от основните положения от темата Населените места в моята родина България. Поговорете за града и селото като предложите на децата да споделят познанията си за населените места около това, в което живеете.
Задачи към децата: Как се казват най – близките сера и градове до твоето родно място? Посещавал ли са ги? На какво разстояние се намират? Колко време се пътува? С какъв транспорт най – лесно се стига до тях? Какви интересни места и забележителности има в тях? и др. Потърсете ги на картата. Определете в близост до коя река, язовир или до Черно море се намирате, потърсете и друг значим ориентир. Намерете столицата на България - София и като маркер на картата, я сравнете с останалите населени места. Обяснете им защо той е по - голям от всички останали на картата и ги научете по маркировката на картата да разграничават града от селото.
Връзка с останалите направления: Природен святЛитература:

1. Галчева,К., Г.Галчев. Педагогика на взаимодействието дете-околна среда. 1998.
2. Галчев,Г., А.Абаджиева и др. Идеи за всеки ден в детската градина ІІ. 2001.
3. Каракехайова, С., Педагогика на взаимодействието “дете-среда”. 2002.ПРИМЕРНИ КОНСПЕКТИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО РЕГЛАМЕНТИРАНИ СИТУАЦИИ

ИДЕЯ 1. Направление: Ориентиране в природата.
Ядро: Естествена физическа среда и природни явления.
ТЕМА: "КАК СЕ ПАЛИ ОГЪН" (ЗА 5-6-ГОДИШНИ ДЕЦА)
Познавателни и възпитателни цели: Да се даде на децата информация за огъня – кога, къде, как и защо се пали огън в гората. Да се затвърдяват от децата знанията им за някои свойства на водата и взаимодействието й с огъня. Място на провеждане – в екологичния кът.
Технологичен ход на заниманието:
“- Знам, че много обичате приказки, и затова ви предлагам да ви разкажа една много интересна приказка. Една вечер, щом Ани заспала, започнала да сънува странни неща. Тя била станала толкова малка, че заприличала на Палечка. Всички предмети в стаята й били оживели и говорели с човешки глас. Ани учудено се огледала – всичко било толкава различно. Дори незабелязала как се блъснала в нещо.
- Хей, защо не внимаваш? – казало нещото.
- Извинете, но това е кибрит – казала Ани.
- Да! Аз съм кибрит. И съм много силен, толкова силен, че мога да унищожа всичко наоколо.
- Ами ти си толкова малък. Как можеш да унищожиш всичко? – учудило се момичето.
- Ето виж! Това са моите дечица – кибритените клечки. Щом драсна само една от тях, всичко в тази стая ще изгори.
Докато говорели, една от клечките се измъкнала, драснала главичката си в стената на кутийката, запалила

Камелия Галчева"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград