Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 36 / януари 2016"
Въведение
Традиции и иновации
Гост
Гост - продължение
 

Новини
ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
БУШКРАФТ - СТРАТЕГИИ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ В ЕКСТРЕМНА СРЕДА
БЛАГОДАРНОСТ
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 


ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО
ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО НА ЕТ „ПЕДАГОГИЧЕСКА КЪЩА ГАЛЧЕВ” Е СВЪРЗАНА С ВИЗИЯТА НА РЪКОВОДСТВОТОЗА РАЗВИТИЕТОНА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРИ ОБУЧЕНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ, КОНСУЛТАЦИИ, КНИГОИЗДАВАНЕ, КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ С КАЧЕСТВО, ОТГОВАРЯЩО НА РАСТЯЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
За ефективно провеждане на ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО Ръководството е определило следните основни цели:
• Удовлетворяване на настоящите и бъдещи изисквания на Клиентите и Заинтересовани страни;
• Повишаване на качеството и разширяване обхвата на предлаганите услуги;
• Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси;
• Оптимизиране на технологичните процеси чрез усвояване на нови технологии и оборудване за повишаване на икономическия ефект;
• Прилагане на систематичен подход за поддържане на обучението и повишаване квалификацията на служителите;
• Поддържане на гъвкава маркетингова политика;
• Непрекъснат мониторинг с цел повишаване удовлетвореността на Клиентите и качеството на предоставяната услуга;
• Мотивация на всички служители за подобряване на ежедневната работа;
• Осигуряване и поддържане на ефикасна работна среда;
• Поддържане и непрекъснато развиване на лидерските качества на Ръководството;
• Увеличаване дела на от печалбата, използван за реинвестиране;
• Осигуряване на съответствие с приложимите законови и други изисквания, които ЕТ „ПЕДАГОГИЧЕСКА КЪЩА ГАЛЧЕВ” си е поставила, чрез планирани мероприятия за непрекъснато информиране за изисквания на приложимото законодателство и нормативни изисквания;
• Непрекъснато подобряване на внедрената и поддържана система за управление на качеството.
Ръководството на ЕТ „ПЕДАГОГИЧЕСКА КЪЩА ГАЛЧЕВ” е създало условия за стриктно спазване изискванията на системата за управление на качеството в Организацията и за активното съдействие на ръководния и изпълнителски състав в нейното развитие.
КАТО УПРАВИТЕЛ НА ЕТ „ПЕДАГОГИЧЕСКА КЪЩА ГАЛЧЕВ”, ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО.

Дата: 20.12.2016 г. Георги Галчев
/Управител/

27.12.2016

Уважаеми читатели

Някой беше казал: "Ако ние двамата имаме по една ябълка и си ги разменим, то след размяната пак ще имаме по една ябълка. Но, ако ние двамата имаме по една идея и си ги разменим, то тогава, след размяната, всеки от нас ще има по две идеи. Така ние ставаме по-богати, защото ще имаме повече идеи и ще сме и по-близки един на друг, защото общността на проблематиката ни свързва по-здраво".
Смисълът на електронното списание "Училище за двама" е да разменяме не толкова опит, колкото идеи за възпитанието на децата, а ние имаме такива и с това да се обогатяваме на идеи. Още повече, че опит не се пренася, защото той е уникален и неповторим и в други условия, времена и при други субекти не би могъл да предложи същите толкова добри резултати, а по-скоро би нанесъл непоправими беди, така както днес се убеждаваме, когато пренасяме едно към едно и безкритично чужд опит. Пренасят се идеи, които всеки разработва съобразно условията, в които осъществява тази най-благородна и най-важна човешка дейност – възпитанието на децата.
Георги Галчев

Уважаеми колеги и родители,

"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Посещенията на скромното ни издание показват, че още има хора, които се интересуват от възможните начини да възпитават децата си. Все повече са колегите, които търсят оригинални теоретични и практически идеи за реализация в педагогическия процес. Водени от тези мотиви споделяме нашия дългогодишен опит във вид на идеи, свързан с възпитанието на децата и подготовката на учители. Очакваме споделянето на идеи и от останалата част на педагогическата колегия, за която нашата страница е място и за тяхната изява.
Камелия Галчева

"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград