Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 36 / януари 2016"
Въведение
Традиции и иновации
Гост
Гост - продължение
 

Новини
ЧЕСТИТА ЗДРАВА И УСПЕШНА ДА Е 2018 ГОДИНА
ОДОБРЕНИ ПРОГРАМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ
НОВА КНИГА
МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ ПО КАЧЕСТВОТО
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 


ЧЕСТИТА ЗДРАВА И УСПЕШНА ДА Е 2018 ГОДИНА
Педагогическа къща Галчев
ISO 9001.15 Сертификат № QMS 17847 BG
Гр. Пазарджик, ул. „Освобождение” № 8, e-meil galchev@abv.bg; www.galcheva.com


ОДОБРЕНИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ОТ МОН
ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНИ СПЕЦИАЛИСТИ
ЗАПОВЕД № РД 09-2807/17.07.2017 г.

1. Формиране на безопасно детско поведение, като част от подготовката на детето за училище.
2. Формиране у детето от предучилищна възраст на поведение при бедствия, аварии и катастрофи.
3. Валеологичният подход при създаване и прилагане на система за здравно възпитание в педагогическия процес в детската градина.
4. Детската игра с нови функции.
5. Формиране на умения у детето от предучилищна възраст за себеизразяване и себеутвърждаване в творческо-ролевите игри.
6. Играта-драматизация – висш стадии в развитието на детската игра и форма за творческо самопрезентиране.
7. Личностно-ориентиран модел на педагогическото взаимодействие в педагогическия процес на детската градина.
8. Основи на гражданското образование в предучилищна възраст – теория и практика.
9. Диалогичното възпитание – основа за формиране на комуникативни умения у детето от предучилищна възраст.
10. Формиране на социални умения у детето от предучилищна възраст за вграждането му в социалния свят.
11. Въведение на детето от предучилищна възраст в неговите права.
12. Екопедагогика за доучилищна възраст за формиране на еко(био)центрично поведение – теория и практика.
13. Иновативни технологии за взаимодействие на детето от предучилищна възраст с околния свят.
14. Формиране на универсални учебни действия в подготовката на детето за училище.
15. Иновативни проблеми на предучилищната педагогика и тяхното въвеждане в педагогическия процес на детската градина.

27.07.2017 г. Ръководител на обучаващата организация: Георги Галчев

01.01.2018

Уважаеми читатели

Някой беше казал: "Ако ние двамата имаме по една ябълка и си ги разменим, то след размяната пак ще имаме по една ябълка. Но, ако ние двамата имаме по една идея и си ги разменим, то тогава, след размяната, всеки от нас ще има по две идеи. Така ние ставаме по-богати, защото ще имаме повече идеи и ще сме и по-близки един на друг, защото общността на проблематиката ни свързва по-здраво".
Смисълът на електронното списание "Училище за двама" е да разменяме не толкова опит, колкото идеи за възпитанието на децата, а ние имаме такива и с това да се обогатяваме на идеи. Още повече, че опит не се пренася, защото той е уникален и неповторим и в други условия, времена и при други субекти не би могъл да предложи същите толкова добри резултати, а по-скоро би нанесъл непоправими беди, така както днес се убеждаваме, когато пренасяме едно към едно и безкритично чужд опит. Пренасят се идеи, които всеки разработва съобразно условията, в които осъществява тази най-благородна и най-важна човешка дейност – възпитанието на децата.
Георги Галчев

Уважаеми колеги и родители,

"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Посещенията на скромното ни издание показват, че още има хора, които се интересуват от възможните начини да възпитават децата си. Все повече са колегите, които търсят оригинални теоретични и практически идеи за реализация в педагогическия процес. Водени от тези мотиви споделяме нашия дългогодишен опит във вид на идеи, свързан с възпитанието на децата и подготовката на учители. Очакваме споделянето на идеи и от останалата част на педагогическата колегия, за която нашата страница е място и за тяхната изява.
Камелия Галчева

"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград